LOVE

for

DANSK MILITÆRHISTORISK KOMMISSION (11. udgave)

Vedtaget på Årsmødet på Svanemøllens Kaserne den 5. marts 2018.

§ 1

Stk.   NAVN

1.      Foreningens navn er: Dansk Militærhistorisk Kommission

         (Commission Danoise d’Histoire Militaire).

2.      Hjemsted: København.

3.      Kommissionen er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder i Forsvaret, på uni­versiteter, museer, arkiver og biblioteker. Kommissionen er tilsluttet Commission Internationale d’Histoire Militaire (CIHM).

§ 2.

Stk.   FORMÅL

1.      Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk forskning, samt at understøtte formidling af militærhistoriske emner:

 • gennem kommissionens seminarer,
 • ved at fremme kendskabet til medlemmernes faglige arbejde gennem udnyttelse af digitale såvel som trykte medier
 • ved at fordre og fremme faglige og personlige forbindelse mellem medlemmerne
 • ved at varetage kontakten mellem dansk og international militærhisto­risk virksomhed, herunder
 • yde rådgivning o.a. ved kommissionens medlemmers deltagelse i CIHM-kongresser og andre militærhistoriske konferencer o.l.

§ 3.

Stk.   ORGANISATION og LEDELSE

1.      Kommissionens styrelse udgøres af mindst 6 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen.

2.      Styrelsen konstituerer sig selv med præsident, generalsekretær, kasserer samt en redaktør for kommissionsudgivelser.

3.      Foreningen forpligtes ved sin underskrift af præsident, generalsekretær og kasserer samt af redaktøren over for forlag, mv.

4.      Styrelsen kan godkende, at præsident og kasserer kan råde over netbank til foreningens bankkonti. 

5.      Styrelsen udpeger en webmaster.

6.      Det er styrelsens opgave:

 • at tilrettelægge og indkalde til seminarer og andre medlemsmøder,
 • at opretholde kontakt med CIHM, herunder at yde bidrag til dets forskellige arbejder,
 • at formidle kontakt til institutioner og myndigheder mv. med hen­blik bl.a. på opnåelse af støtte til kommissionens virksomhed og med­lemmers deltagelse i internationale arrangementer,
 • at indbyde til medlemskab jf. § 4.

6.      Generalsekretæren fører kommissionens protokol, der underskrives af præsident og generalsekretær.

7.      Kassereren fører kommissionens regnskab, der underskrives af kasserer, præsident og revisor.

§ 4.

Stk.   MEDLEMMER

1.      Når enighed i Styrelsen, om at invitere et nyt medlem, er bekræftet på et møde eller via e-mail, kan invitation og optagelse af medlemmet ske umiddelbart derefter.

2.      I øvrigt skal motiverede forslag til nye medlemmer indsendes skriftligt på mindst to medlemmers vegne til generalsekretæren senest fire uger før Årsmødet. Disse motiverede forslag vedr. nye medlemmer (mærket Fortroligt P) til­sendes medlemmerne ved generalsekretærens foranstaltning senest 7 dage før Årsmødet, og afgøres ved skriftlig, hemmelig afstemning blandt mødets tilstedeværende medlemmer med mindst 2/3 af de af­givne stemmer.

3.      Institutioner kan optages som medlem gennem kontrakt med kommissionens styrelse, der fastlægger de konkrete vilkår.

4.      Virksomheder kan gennem en kontrakt med kommissionens styrelse, der fastlægger de konkrete fordele, etablere et støtteforhold til kommissionen

5.      Et nyt medlemskab bliver aktivt ved indbetaling af årskontingentet/institutionsbidraget.

§ 5.

Stk.   UDTRÆDEN

1.      Udtræden af kommissionen sker ved skriftlig meddelelse til præsidenten.

§ 6.

         EKSKLUDERING OG AFSLUTNING AF MEDLEMSKAB

1.      Skønnes et medlems adfærd at være til skade for kommissionen, kan medlemmet efter enstemmigt forslag fra styrelsen ekskluderes af Årsmødet med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

2.      Er der trods opkrævning og rykkere ikke betalt kontingent for det indeværende foreningsår vil Styrelsen enstemmigt kunne beslutte, at et medlemskab afsluttes. Dette meddeles Årsmødet.

§ 7.

Stk.   ÅRSMØDET

1.      Årsmødet er kommissionens øverste myndighed.

2.      Ordinært Årsmøde afholdes i februar/marts måned.

3.      Indkaldelse sker ved generalsekretærens foranstaltning skriftligt til medlem­merne mindst 3 uger før mødets afholdelse.

4.      Forslag til optagelse på dagsordenen (jfr. paragraf 8, stk. 3, punkt 5b.) skal være generalsekretæren i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Forslag tilsendes medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.

§ 8.

Stk.   ÅRSMØDETS DAGSORDEN

1.      Årsmødets deltagere vælger mødets dirigent; indtil dirigenten er valgt ledes Årsmødet af styrelsens præsident.

2.      Dirigenten leder mødet i overensstemmelse med dagsordenen og kommissionens love, og beslutter, hvorledes de på mødet evt. opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.

3.      Årsmødets dagsorden:

 1. Præsidenten aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af kommissionens reviderede regnskab til godken­delse.
 3. Behandling af
  1. Forslag fra styrelsen
  1. Forslag fra medlemmer
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandling af forslag til medlemskab jf. § 4. Stk. 2. Anbefalende medlemmer motiverer indstilling til medlemskab.
 6.       Valg af
  1. Styrelse (valgt for ét år)
  1. Revisor (valgt for ét år).
 7.       Evt.

4.      Der føres protokol over Årsmødets beslutninger.

§ 9.

Stk.   AFSTEMNINGSREGLER

1.      På Årsmødet afgøres sagerne ved akklamation eller almindelig stemme­flerhed; i tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme udslags­givende.

2.      Ved behandling af forslag om indbydelse til medlemskab og eksklude­ring samt ændring af lovene kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstede­værende stemmer er for forslaget.

3.      Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

4.      Skriftlig afstemning skal finde sted i forbindelse med indbydelse til medlemskab og ekskludering.

§ 10.

Stk.   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

1.      Ekstraordinært Årsmøde afholdes efter styrelsens bestemmelse, eller når mindst fem medlemmer fremsætter ønske herom, og samtidig stiller forslag til motiveret dagsorden.

2.      Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde skal finde sted senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen herom.

3.      Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde sker ved skriftlig meddelelse fra generalsekretæren til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

4.      Samtidig med indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde udsendes dags­orden for mødet.

§ 11.

Stk.   KONTINGENT

1.      Kontingentet for næste foreningsår fastsættes på Årsmødet.

2.      Det årlige kontingent opkræves af kassereren umiddelbart efter Årsmødet.

§ 12.

Stk.   MEDLEMSMØDER

1.      Der afholdes årligt normalt mindst to medlemsmøder, udover Årsmødet.

2.      Ved medlemsmøderne forelæser medlemmer eller inviterede gæsteforelæsere om et militærhistorisk eller aktuelt emne.

3.      Et medlemsmøde kan være i form af en ekskursion.

§ 13.

Stk.   OPHØR AF KOMMISSIONENS VIRKSOMHED

1.      Ophør af kommissionens virksomhed besluttes af Årsmødet efter ind­stilling fra styrelsen.

2.      Til vedtagelse af beslutning om ophør af kommissionens virksomhed kræves mindst 5/6 af samtlige af de på Årsmødet afgivne stemmer.

3.      Samtidig med beslutning om ophør af kommissionens virksomhed træf­fer Årsmødet beslutning om anvendelsen af kommissionens aktiver, herunder arkivalier mv.